Birinci günün duası

Birinci gün, bazar ertesi günün duası

Birinci günün duası

Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Əlhəmdu lillahil-ləzil ləm yuşhid əhədən hinə fətərəs-səmavati vəl-ərz, və lət-təxəzə muinən hinə bərəən-nəsəmati ləm yuşərək fil-ilahiyyəh, və ləm ən yuzahər fil-vəhdaniyyəh, kəllətil əlsunuuq ənuluh, vəh. rifətih, və ənətil-vucuhu li-xəşyətih, vənqədə kullu əzimin li-əzəmətih, fələkəl-həmdu mütəvatirən müttəsiqə, və mütəvəliyən müstəvsiqə, və səlavatuhu əla rəsulihi əbəda, və səlamuhu daimən. Əllahum-məc'əl əvvələ yəvmi hazə səlaha, və əuzu bikə min yəvmin əvvəluhu fəzə', və əvsətuhucəzə', və axiruhu vəcə'. Əllahummə inni əstəğfirukə li-kulli nəzrin nəzərtuh, və kulli və'din vəədtuh, və kulli əhdin əhədtuhu summə ləm əfi bih, və əs'. əlukə fi məzalimi ibadikə indi fə əyyuma əbdin min əbidikə əv əmətin min imaikə kanət ləhu qibəli məzlimətun zələmtuha iyyahu fi nəfsihi əv fi irzihi əv fi Malihi əv fi əhlihi və vələdih, əv ğəybətun iğtəbtuhu Biha əv təhamulun ələyhi bi-məylin əv həvən əv ənəfətin əv həmiyyətin əv riyain əv əsəbiyyətin ğaibən qanə əv şahida, və həyyən kanə əv məyyita, fəqəsurət yədi, və zəqə vus'i ən təmiziha iləyh, vət-təhəlluli minhu fə əs'əlukə ya mən yəmlikul hacati və hiyə mustəcibətun li-məşqəti ilahi. tusəlliyə əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd. Və ən tur-ziyəhu ənni bimə şi'tə və təhəbə li min indikə rəhməh, innəhu la tənqusukəl-məğfirətu və la təzurrukəl-məvhibətu, ya ərhəmər rahimin. Əllahummə əvlini fi kulli yəvmi isnəyni ni'mətəyni minkə sintəyni səadətən fi əvvəlihi bitətik, və ni'.