Üçüncü günün duası

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

Üçüncü günün duası

Əlhəmdu lillahil-ləzi cəələl ləylə libasa, vən-nəvmə subata, və cəələn-nəharə nuşura, ləkəl-həmdu ən bəəstəni min mərqədi, və ləv şi'tə cəəltəhu sərməda, həmdən daimən la yənqətiu birdə yubədah. Əllahum ən ləkəl-həmdu xələqtə fəsəvveyt, və qəddərtə və qəzəyt, və əməttə vı əhyəyt, və əmrəztə və şəfəyt, və afəytə və əbləyt, və ələl ərşistəvəyt, və ələl mülkihtəvəyt, əd'ukə duayə mən zəufət. əcəluh, və tədanə fid-dunya əməluh, vəştəddət ila rəhmətiqə faqətu, və əzumət litəfritihi həsrətuh, və kəsurət zəllətuhu və əsratuh, və xəlisət li-vəçikə təvüh, fə-səlli əla Muhəmmədin xətəməti-in. vər-zuqni şəfaətə Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi və la təhrimni suhbətəh, innəkə əntə ərhəmur-rahimin. Əllahum-məqzi li fil-ərbəai ərbəa: