İkinci günün duası

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

İkinci günün duası

Əlhəmdu lillahi vəl-həmdu həqquhu kəma yəstəhiqquhu həmdən kəsirə, və əuzu bihi min şərri nəfsi, innən-nəfsə lə-əmmarətun bis-sui illa ma rəhimə Rəbbi, Və əuzu bihi min şərriş-şəytan, əlləzi bihi min şərriş-şəytan, əlləzi bihi min şərri nəfsi. kulli cəbbarin facir, və əhtərizu bihi min kulli cəbbarin facir, və sultanin cairin və əduvvin qahir. Əllahum-məc'əlni min cundikə fə'innə cündəkə humul-qəlibun, vəc'əlni min hizbik, fə-innə hizbəkə humul-muflihun, vəc'əlni min əvliyaikə fə-innə əvliyaəkə la xəvfun ələyhim və lə humla əslhmə. dini fə innəhu ismətu əmri, və əslih li-axirətu fə-innəha daru məqərri və ilayha min mucavərətil-liami məfərri. Vəc' əlil həyatə ziyadətən li-fi kulli xəyr, vəl-vəfatə rahətən li min kulli şərr. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin xatəmin-nəbiyyinə və təmami iddətil-mursəlin,