Şənbə günün duası

Şənbə gününün duası

Şənbə günün duası

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

Bismillahi kəlimətil-mu`təsimin, və məqalətil-mutəhərrizin, və əuzu billahi təala min cəvril-cairin. Və kəydil-hasidin, və bəğyiz-zalimin və əhməduhu fəvqə həmdil-hamidin. Əllahummə əntəl-vahidu bila şərik, vəl-məliki bila təmlik, la tuzaddu fi hukmikə və la tunazəu fi mulkik, əs`əlukə ən tusəlli əla Muhəmmədin əbdikə və rəsulik, və ən tuziəni min şukri nu`makə ma təbluğu bi-ğayətə rizak, və ən tuinəni əla taətikə və luzumi ibadətik, vəstihqaqi məsub-ətikə bi--lutfi inayətik, və tərhəməni bisəddi ən məasikə ma əhyəytəni, və tuvəffiqəni lima yənfəuni ma əbqəytəni, və ən təşrəhə bi-kitabikə sədri və təhuttə bi-tilavətihi vizri və təmnəhənis-səlamətə fi dini və nəfsi və la tuhişə bi-əhlə unsi, və tutimmə ihsanəkə fima bəqiyə min umri, kəma əhsəntə fima məza minh, ya ərhəmər-rahimin.

banner