Beşinci günün duası

Cümə gününün duası

Beşinci günün duası

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əlhəmdu lillahil-əvvəli qəbləl-inşai vəl-ihya', vəl-axirihi bə'də fənail-əşya', əl-əlimil-ləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhidukə və la kəfə bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə vəsukkani səmavatikə və həmələtə ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və rusulik, və ənşə,tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhəddu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədilə və la xulfə li-qəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsulukə ədda ma həmməl-təhu iləl-ibadi və cahadə fillahi əzzə və cəllə həqqəl-cihad, və ənnəhu bəşşərrə bima huvə həqqun mines-səvabi vı ənzərə bima huvə sidqun minəl-iqab. Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziğ qəlbi bə'də iz hədəytəni vəhəb li min lədunkə rəhmət, innəkə əntəl-vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla Ali-Muhəmməd, vəc'əlni min ətbaihi və şiətihi vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li-ədai fərzil-cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət-taati və qəsəmtə li-əhliha minəl-ətai fi yəvmil-cəza', innəkə əntəl-əzizul-həkim.