Bazar günün duası

Bazar Gününün Duası

Bazar günün duası

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Bismillahil-ləzi la ərcu illa, fəzləh, və la əxşa illa ədləh,və la ə`təmidu illa qəvləh, və la umsiku illa bi-həblih, bikə əstəciru ya zəl-əfvi vər-rizvan, minəz-zulmi vəl udvan, və min ğiyəriz-zəmani və təvaturil-əhzan, və təvariqil-hədasan, və mininqizail-muddeti qəblət-təəhhubi vəl-uddəh, və iyyakə əstərşidu lima fihis-səlahu vəl-islah, və bikə əstəinu fima yəqtərinu bihin-nəcahu vəl-incah, və iyyakə ərğəbu fi libasil-afiyəti və təmamiha və şumulis-səlaməti və dəva-miha, və əuzi bikə ya Rəbbi min həmə-zatiş-şəyatin, və əhtərizu bi-sultanikə min cəvris-səlatin, fətəqəbbəl ma kanə min səlati və səvmi, vəc`əl ğədi və ma bə`dəhu əfzələ min saəti və yəvmi, və əizzəni fi əşirəti və qəvmi, vəhfəzni fi yəqzəti və nəvmi, fə əntəllahu xeyrun hafiza, və əntə ərhəmur-rahimin. Əlla-hummə inni əbrəu iləykə fi yəvmi haza, və ma bə`dəhu minəl-əhadi minəş-şirki vəl-ilhad, və uxlisu ləkə duai təərruzən lil-icabəh, və uqimu əla taətikə rəcaən lil-isabəh, fə-salli əla Muhəmmədin xeyri xəlqikəd-dai ila həqqikə və əizzəni bi-izzikəl-ləzi la yuzam, vəhfəzni bi əynikəl-ləti la tənam, vəxtim bil-inqitai iləykə əmri, və bil-məğfirəti umri, innəkə əntəl ğəfurur-rəhim.